Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

EMG-Premium

LogoEMG.png

EnergoManager Premium

 

Moduly informačního systému EnergoManager Premium :

Monitoring

EnergoManager zobrazuje uložená data v grafickém rozhraní, a to jak aktuální naměřené hodnoty, tak archivní hodnoty v různých časových řezech od jedné minuty až po roční údaje. Přes grafické rozhraní lze vytvářet obrazovky na míru požadavkům uživatelů včetně interaktivního spouštění dalších vnitřních funkcí EnergoManager.

Trendy

EnergoManager archivuje data neomezeně dlouho podle HW možností centrálního serveru. Pro práci s těmito daty slouží funkce WebGraf.

Odběrové diagramy

Funkce sleduje odběrové diagramy elektrické energie nebo plynu. Jsou k dispozici čtvrthodinové, hodinové a denní odběrové diagramy pro případ odběru, dodávky nebo kombinace obou předchozích. Funkce vyhodnocuje aktuální stav odběru, jeho prognózu ke konci intervalu a upozorňuje uživatele na možné překročení sjednaného odběru včetně doporučení na snížení spotřeby. EnergoManager automatizovaně reguluje spotřebu tak, aby nedošlo k překročení sjednaného odběru.

Výstrahy

Podle zadaných parametrů v datovém modelu systém vyhodnocuje úplnost dat, překročení limitních hodnot, chyby ve zpracování dat nebo poruchy jednotlivých částí systému. Tyto události jsou ukládány v datovém skladu a zpřístupněny k prohlížení. Na některé události systém vyžaduje interaktivní zásah uživatele. Události mohou být nasměrovány do e-mailu uživatele nebo na mobilní telefon.

Targeting

EnergoManager vkládá a upravuje plánované hodnoty od hodinové úrovně pro všechny uložené datové body. Pro sestavení plánu jsou využity buď vnitřní funkce EnergoManager nebo speciální SW moduly napojené do datového skladu pomocí webových služeb. Funkce Targeting srovnává skutečnost proti plánu, počítá prognózu vývoje skutečnosti a podle nastavených parametrů varuje uživatele o možném vybočení z normálního stavu. Výstupy této funkce jsou k dispozici v tabulkovém i grafickém zobrazení.

Fakturace

Pokrývá potřeby dodavatele energií v oblasti fakturace. Podporuje fakturaci všech druhů energií, vyhodnocuje odchylky od sjednaného odběru a překročení kapacity. Pro ocenění jednotlivých energií se využívají ceníky, které dovolují nastavit tarifní i vícesložkové ceny. Výstupy jsou obvykle propojeny s fakturačním modulem ekonomického informačního systému.

Technický controlling

Slouží k objektivnímu rozdělení spotřeb energií a surovin na jednotlivá nákladová střediska včetně finančního vyjádření. Pro ocenění jednotlivých energií a surovin se využívají vnitropodnikové ceníky, které dovolují nastavit tarifní i vícesložkové ceny. Výstupy jsou obvykle propojeny s účetním modulem ekonomického informačního systému.

Energetická náročnost

Sleduje a vyhodnocuje energetickou náročnost na všech úrovních organizačního uspořádání podniku (zařízení, nákladové středisko, podnik atd.). S využitím regresní analýzy je možné nastavovat spotřební normy a hodnotit jejich plnění.

Distribuce

Pokrývá potřeby lokálního distributora elektrické energie. Zajišťuje sběr dat z elektroměrů, analýzu správnosti sebraných dat, jejich přípravu pro odeslání operátorovi trhu a komunikaci s operátorem trhu.

Výrobní bilance

Datový a funkční model nastavený v EnergoManager podporuje proces bilancování a hodnocení výroby. Uživatel může používat standardní výstupní sestavy členěné podle dané problematiky nebo podle organizačního členění od čtvrthodiny a výše. Sestavení informací do standardní výstupní sestavy a implicitní nastavení vzhledu může provádět uživatel systému nebo správce systému. V případě potřeby lze do systému zařadit jakékoli formuláře ve formátu HTML a zobrazovat v nich informace v libovolné časové úrovni. Sestavení takového formuláře vyžaduje pouze znalost HTML generátoru (např. MS FrontPage) a administrátorského nástroje EnergoManager. Do EnergoManager lze zařadit i stávající výstupní sestavy ve formátu MS Excel nebo MS Word.

Využití kapacit

EnergoManager sleduje využívání kapacit výrobních zařízení. Od čtvrthodinové úrovně uživatel sleduje, jestli je dané zařízení v provozu a důvody jeho odstávky a porovnává výrobní zařízení mezi sebou.

Emise

EnergoManager hlídá dodržování emisních limitů, zpracovává a vyhodnocuje všechny emisní veličiny podle platné legislativy. EnergoManager podporuje obchodování s emisními povolenkami. Pro výstupní formuláře se využívá buď stávající aplikace, nebo se tyto formuláře nastaví v uživatelském rozhraní EnergoManager.